Strona główna / Regulamin_archiwum

Regulamin_archiwum

Regulamin

(obowiązujący przed 31.03.2015r.)

Serwis internetowy hafen.pl jest własnością firmy:

"HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K.

ul. Artyleryjska 11

08-110 Siedlce

NIP: 8212640501

REGON: 147186999

Konto bankowe: ING BANK ŚLĄSKI

PLN: 62 1050 1953 1000 0090 3034 7042

EURO: PL 66 1050 1953 1000 0090 3034 7067

SWIFT: INGBPLPW

 

Salon wystawienniczy, magazyny / Adres korespondencyjny:

HAFEN Salon maszyn do obróbki drewna, metalu i blachy

Ul. Artyleryjska 11, 08-110 Siedlce

Tel./Fax: 25 / 644 08 22

Mail: biuro@hafen.pl

 

NOTA PRAWNA

 1. Wszystkie dane i informacje prezentowane na naszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie uwzględniają stanów magazynowych. Dokładna cena i dostępność towaru potwierdzana jest po złożeniu zamówienia i wymaga akceptacji przez kupującego, która jest warunkiem zawarcia umowy i realizacji transakcji.

Sprzedaż  za pośrednictwem portalu aukcyjnego www.Allegro.pl realizowana jest  zgodnie z regulaminem portalu.

 

 1. Zdjęcia maszyn przedstawione na stronie są zdjęciami poglądowymi.
 2. Przesyłkę należy sprawdzić w obecności kuriera i w przypadku uszkodzenia towaru sporządzić protokół (odpowiedni formularz ma przy sobie zawsze kurier) i o fakcie tym niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
 3. Wszelkie umieszczone na stronie materiały podlegają ustawie o prawie autorskim (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83). Nie mogą być kopiowane, wykorzystywane oraz publikowane bez zgody właściciela.
 4. Obsługiwane przeglądarki Mozilla Firefox 3.x oraz Microsoft Internet Explorer 7.x , Google chrome 30, Opera 20 (oraz nowsze).

 

REGULAMIN

(OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

        1.  Serwis internetowy www.hafen.pl prowadzony jest przez firmę "HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K. (zwaną dalej HAFEN) – z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Artyleryjskiej 11

        2.  Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży są: Kupujący oraz "HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K. (dalej HAFEN)

        3.  HAFEN realizuje sprzedaż towarów (obrabiarek do drewna, metalu, oraz kompresorów)  za pośrednictwem:

 • sieci internetowej na podstawie zamówień składanych z użyciem formularza zamówienia dostępnego na stronie www.hafen.pl;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami: biuro@hafen.pl ; michal@hafen.pl ; darek@hafen.pl ; piotr@hafen.pl ; pawel@hafen.pl
 • telefonicznie pod numerami wskazanymi w serwisie/ach;
 • faksu pod numerem: 25 644 08 22
 • serwisu aukcyjnego Allegro.pl;
 • jak także bezpośrednio w siedzibie HAFEN;

        4.  Złożenie zamówienia w jednej z form określonych w ogólnych warunkach sprzedaży oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego warunków oraz zobowiązuje do przestrzegania zawartych w nich postanowień.

        5.  Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych w trakcie składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

        6.  HAFEN informuje, iż rozmowy na potrzeby składanych przez Kupujących zamówień mogą być  nagrywane. 

 

§ 2 OFERTA

 1. Prezentowane towary są fabrycznie nowe, posiadają wymagane prawem certyfikaty i atesty, są zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, wolne od i prawnych, a ponadto zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i opatrzone znakiem CE.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie www.hafen.pl ceny wyrażone są w złotych polskich. Ceny wskazywane są zarówno w kwocie brutto zawierającej należny podatek VAT, jak i kwocie netto;
 3. Cena zamówionego towaru powiększona zostaje o koszty transportu, które pokrywa Kupujący.

 

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚCI 

        1.  W przypadku zapytania ofertowego składanego przez Kupującego HAFEN przygotuje dla Kupującego ofertę w terminie do 3 dni roboczych. W takim przypadku do przyjęcia zamówienia do realizacji niezbędne jest potwierdzenie przez Kupującego akceptacji złożonej oferty, co równoznaczne będzie z zawarciem umowy.

        2.  W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.hafen.pl, e-maila, faksu, telefonicznie, w siedzibie HAFEN Kupujący otrzymuje odrębne potwierdzenie złożenia zamówienia drogą ustaloną przez strony, tj. jedną z wyżej wymienionych. Potwierdzenie złożenia zamówienia określa możliwy termin wydania towaru, cenę, koszty transportu, adres dostawy. Do przyjęcia zamówienia do realizacji niezbędne jest potwierdzenie przez Kupującego akceptacji złożonej oferty, co równoznaczne będzie z zawarciem umowy.

        3.  Zamówienia składane za pośrednictwem portalu aukcyjnego www.Allegro.pl potwierdzane są zgodnie z regulaminem portalu.

        4.  Składając zamówienie Kupujący wybiera formę zapłaty spośród wskazanych w punkcie poniżej.

        5.  Dostępne są następujące formy zapłaty za towary nabywane od HAFEN:

 • przedpłata - za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego;
 • zapłata gotówką w siedzibie HAFEN lub przy odbiorze towaru (za pobraniem);

z tym że w przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego na towar, na który czas realizacji jest dłuższy niż 14 dni lub w przypadku, gdy Kupujący chce dokonać rezerwacji towaru a zakupu dokonać w terminie późniejszym Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia brutto. Inna kwota zaliczki może zostać ustalona na podstawie odrębnej umowy;

        6.  W przypadku stałych klientów możliwe jest udzielenie kredytu kupieckiego na zasadach ustalonych w odrębnej umowie.

        7.  Brak dokonania zapłaty przedpłaty bądź zaliczki w terminie 3 dni spowoduje anulowanie zamówienia.

        8.  Po zaksięgowaniu wpłaty HAFEN dokonuje wysyłki zamówionych towarów zgodnie z ustaleniami.

        9.  W przypadku wyboru sposobu zapłaty za pobraniem HAFEN dokonuje wysyłki zamówionych towarów, a Kupujący uiszcza cenę przy odbiorze towarów. Gdyby Kupujący odmówił w takiej sytuacji dokonania zapłaty za dostarczone towary HAFEN obciąży Kupującego kosztami dostarczenia mu zamówionych towarów oraz kosztami przesyłki zwrotnej tych towarów. Kupujący w takim przypadku będzie również zobowiązany do zwrotu poniesionych przez HAFEN kosztów, jeśli towar doposażony został i/lub zmodyfikowany według indywidualnego życzenia Kupującego.

 

 § 4 WYDANIE TOWARU

        1.  Zamówiony towar może zostać odebrany przez kupującego bezpośrednio w siedzibie HAFEN lub za pośrednictwem wynajętego przez Kupującego przewoźnika lub spedytora (zwany dalej Odbiorem Osobistym).

        2.  W przypadku nie wybrania przez Kupującego opcji odbioru osobistego HAFEN dostarcza towary, na koszt Kupującego (chyba że strony ustalą inaczej), w zależności od gabarytów zamówionych towarów i miejsca ich dostawy za pośrednictwem:

 • przesyłki kurierskiej;
 • firmy spedycyjnej;
 • bądź transportu własnego.

       3. W przypadku określonym w pkt 2 miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy. Artykuły 544 i 545 k.c. znajdą w tym przypadku odpowiednie zastosowanie. Zapisy te nie dotyczą umów zawieranych z konsumentami;

 

       4. W razie przesłania towaru na miejsce dostawy za pośrednictwem przewoźnika bądź kuriera, Kupujący powinien zbadać przesyłkę pod względem ilościowym, jakościowym i uszkodzeń mechanicznych towaru, w tym opakowania przesyłki z chwilą dostawy. W przypadku  stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Kupujący powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika;

 

       5. Przesyłka zawiera Paragon lub fakturę VAT na sprzedane towary. Paragon wystawiany jest przez HAFEN do każdego zamówienia, chyba że Kupujący wyraźnie życzy sobie (zaznaczy to w zamówieniu) Fakturę VAT;

 

       6. Czas realizacji zamówienia (średnio) – wynosi od 3 dni do 18 tygodni, w zależności od aktualnych stanów magazynowych:

 • Jeśli zamawiany towar znajduje się w magazynie w siedzibie HAFEN dostawa towaru do Kupującego następuje w terminie 3 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie w siedzibie HAFEN, a jest dostępny na magazynie centralnym w Austrii, dostawa towaru do Kupującego następuje w 14 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie w siedzibie HAFEN, ani w magazynie centralnym w Austrii dostawa towaru do Kupującego następuje w przeciągu 4-18 tygodni od zamówienia.
 • HAFEN zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia ze względu na okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi.

 

§ 5 REKLAMACJE I ZWROTY

I.          Postanowienia  dotyczące wyłącznie sprzedaży konsumenckiej

 1. Przez okres dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu HAFEN ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami). Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi HAFEN o tym fakcie.
 2. W przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 3. Jeżeli HAFEN nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową zgłoszenia reklamacji należy dokonać listownie na adres korespondencyjny lub wysyłając na adres serwis@hafen.pl informację zawierającą numer dokumentu zakupu – Paragonu lub Faktury VAT oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 5. Po uprzednim uzgodnieniu z HAFEN reklamowany towar wraz z kopią faktury i opisem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań należy przygotować do przesyłki na adres serwisu HAFEN. Reklamowany towar powinien zostać przygotowany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi HAFEN. HAFEN nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem.
 7. HAFEN poinformuje Kupującego o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu doręczenia przesyłki reklamacyjnej bądź wizyty serwisanta u Kupującego.
 8. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany bierze się pod uwagę rodzaj towaru i cel jego nabycia. Jeśli reklamacja zostanie uznana HAFEN zrealizuje swoje zobowiązanie z tego tytułu i pokryje koszt przesyłki zwrotnej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego lub obniżenia ceny HAFEN wystawi odpowiednią fakturę korygującą i postąpi zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 12.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (dostarczenia przez HAFEN zamówionych towarów). Zwracany towar wraz z załączonymi akcesoriami powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 11. Zwracany towar należy odesłać przesyłką ubezpieczoną, po wcześniejszym przesłaniu na adres korespondencyjny HAFEN lub mailem na adres biuro@hafen.pl listu zawierającego numer dokumentu zakupu – Paragonu lub Faktury VAT. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oryginał Paragonu oraz numer konta, na jaki HAFEN ma zwrócić uiszczoną przez Kupującego cenę.  
 12. Kupującemu  zostanie wystawiona faktura korygująca lub zwrot z Paragonu. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku odesłać podpisaną wraz z datą kopię faktury  korygującej. Po jej doręczeniu na adres korespondencyjny HAFEN, w ciągu 7 dni roboczych HAFEN dokona zwrotu ceny na wskazane przez Kupującego konto.


II.        Postanowienia dotyczące umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami

 1. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej zastosowanie znajdą przepisy artykułów 556-576 k. c. o ile poniższe postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Kupujący na własny koszt dostarcza reklamowany towar firmie HAFEN. HAFEN nie przyjmuje przesyłek nadesłanych za pobraniem.
 3. W przypadku uwzględniania reklamacji koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi i zwraca HAFEN. W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji jej koszty ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną towar zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt uwzględniając również zwrot kosztów transportu jakie poniósł HAFEN przy realizacji transportu towaru od Kupującego do serwisu HAFEN. 

 

§ 6 MONTAŻ I URUCHOMIENIE

 1. Montaż i uruchomienie zamówionych przez Kupującego towarów jest usługą dodatkową, której koszt nie jest wliczony w cenę Towaru.
 2. Usługa montażu i uruchomienia zamówionych towarów objęta jest odrębnym zamówieniem.

 

 

§ 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący będący osobą fizyczną, składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez HAFEN, co jest niezbędne dla realizacji zamówienia, obejmującej nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy, jej wykonanie oraz rozliczenie transakcji.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez HAFEN w celach marketingowych i reklamowych. W razie braku takiej zgody Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym HAFEN już przy składaniu zamówienia.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od HAFEN korespondencji reklamowej pocztą elektroniczną oraz tradycyjną na adres podany w zamówieniu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
 5. Dane osobowe Kupującego są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 6. HAFEN zbiera i przetwarza elektronicznie wyłącznie te informacje o użytkownikach systemu, które są niezbędne do zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamówionych materiałów.
 7. Kupujący ma prawo wglądu do informacji o sobie i może żądać usunięcia lub korekty tych informacji w każdym momencie.

 

 

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. HAFEN oświadcza, że materiały informacyjne i dokumentacje techniczne opublikowane w serwisie zostały przygotowane z należytą starannością. Publikowane informacje pochodzą z materiałów otrzymanych od producentów i dystrybutorów produktów oferowanych w serwisie.
 2. HAFEN zastrzega, że rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach, co może być wynikiem różnych ustawień sprzętu komputerowego.
 3. HAFEN nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania zakupionych obrabiarek, narzędzi i innych oferowanych produktów. 

 

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE. ZNAKI TOWAROWE

 1. Strona internetowa www.hafen.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i zawartości strony w postaci materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych oraz ich ułożenia i sposobu prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną "HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K. , w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.
 2. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie ze znaków towarowych stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku zmiany regulaminu jego udostępnienie użytkownikom systemu odbywać się będzie poprzez umieszczenie zaktualizowanej treści regulaminu na stronach serwisu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu znajdą zastosowanie postanowienia regulaminu obowiązującego w dniu zawierania umowy.  
 3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, w przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny dla siedziby firmy"HAFEN" MARCIN KIZEWETER SP. K. Zapis § 10 ust. 3 nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

 

HAFEN
ul. gen. R. Kuklińskiego 20 (dawniej, Artyleryjska 11)
08-110 Siedlce


tel: 25 740 20 01e-mail: biuro@hafen.pl

 • Wyjątkowo atrakcyjne ceny
 • Możliwe raty lub leasing
 • Sprzedaż na terenie całej PL
 • Własne magazyny z maszynami
 • Ekspresowa dostawa
 • 2 lata gwarancji

do góry strony | mapa strony | regulamin

© 2011 Hafen, projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms